Sklep internetowy Kartusze.pl działający pod adresem www.kartusze.pl prowadzony jest przez grupę RPH oraz firmę Flores Mad sp.z.o.o

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. KLIENTEM jest osoba fizyczna, a także osoba prawną lub jednostka organizacyjną nie

posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności

prawnych, która nabywa produkty za pośrednictwem SKLEPU.

2. Treści prezentowane na stronach SKLEPU, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i

inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz

zaproszeniem do składania ofert.

3. KLIENCI mogą uzyskać dostęp do niniejszego REGULAMINU w każdym czasie w zakładce regulamin

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie KLIENTOWI istotnych

postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie KLIENTOWI tych informacji na

jego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zakupiony produkt

wydruku potwierdzenia bądź specyfikacji zamówienia.

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Transakcje mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem serwisu KARTUSZE.PL zgodnie z

postanowieniami niniejszego REGULAMINU oraz regulaminu portalu internetowego KARTUSZE.PL

2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez KLIENTA przez

serwis KARTUSZE.PL.pl. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówiony towar jest dostarczany KLIENTOWI w wybrany przez niego sposób.

4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zakończenia licytacji przez czasem, bez podania

przyczyny.

§ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISU I WYGLĄDU PRODUKTÓW

1. Produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ są nowe oraz oryginalne. Posiadają komplet metek

wszytych i papierowych. Jeżeli dany produkt nie posiada kompletu metek, informacja taka jest

każdorazowo podawana w jego opisie. Niektóre oferowane przez SPRZEDAWCĘ produkty

mogą posiadać defekty lub być niepełnowartościowe, w takim jednak przypadku dokładne

wyszczególnienie wad znajduje się zawsze w jego opisie.

2. SPRZEDAWCA uprzejmie zwraca uwagę, że kolory produktów mogą delikatnie różnić się na

ekranach poszczególnych komputerów, w zależności od zastosowanych ustawień monitorów

(takich jak: kontrast, jasność, głębia itp.).

3. SPRZEDAWCA uprzejmie zwraca uwagę, że wymiary produktu zawarte w jego opisie zostały

podane w celach poglądowych. Przy zakupie KLIENT powinien raczej sugerować się

rozmiarem danego produktu.

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI

1. SPRZEDAWCA nie wyraża zgody na wysyłkę produktu za granicę jak również na osobisty

odbiór produktu w siedzibie SPRZEDAWCY.

2. KLIENT może dokonać zapłaty ceny sprzedaży i opłaty za dostarczenie produktu w następujący

sposób:

a) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub

operatora pocztowego „za pobraniem”.

b) z góry przelewem bankowym korzystając z bramki płatności TPAY

W tytule przelewu należy wpisać WYŁĄCZNIE numer zamówienia, w celu

identyfikacji wpłaty. Brak numeru zamówienia może spowodować opóźnienie w dostawie zamówienia.

3. SKLEP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544 z dnia

2014.11.07) jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy

fiskalnej. Z tego też względu SKLEP nie wydaje KLIENTOM paragonów fiskalnych. Brak

paragonu fiskalnego w żadnym razie nie wyłącza jednak uprawnień KLIENTÓW z tytułu

rękojmi sprzedaży oraz innych uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących

przepisów prawa i postanowień niniejszego REGULAMINU.

4. Ze względów bezpieczeństwa realizacji zamówień, SPRZEDAWCA akceptuje zmiany adresu do

wysyłki dokonane wyłącznie z formularza dostawy lub mailowo poprzez system portalu

internetowego allegro.pl.

5. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji „płatności z góry”, SPRZEDAWCA oczekuje na

wpłatę ceny wraz z kosztami przesyłki w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez

KLIENTA. W celu przedłużenia terminu na wpłatę należy skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ.

§ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI

1. SPRZEDAWCA przystępuje do realizacji zamówień po zaksięgowaniu całkowitej wartości

zamówienia na jego rachunku bankowym lub na koncie PayU, zaś w przypadku wyboru opcji

„za pobraniem” niezwłocznie, nie później jednak niż w najbliższym dniu roboczym, po dniu w

którym zostało złożone zamówienie.

2. W razie stwierdzenia niedopłaty, SPRZEDAWCA zawiadomi o tym fakcie KLIENTA.

3. Koszt wysyłki pokrywa KLIENT chyba, że dany produkt objęty jest promocją DARMOWEJ

DOSTAWY, wtedy koszt ten pokrywa SPRZEDAWCA. Koszt wysyłki obejmuje również materiały

potrzebne do zapakowania paczki.

4. Czas nadania przesyłki do KLIENTA wynosi przeciętnie 24 godziny w dni robocze, od chwili

przystąpienia przez SPRZEDAWCĘ do realizacji zamówienia, o czym mowa w ust. 1.

5. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wybranej opcji,

znajduje się na stronie transakcyjnej danego produktu w zakładce „Dostawa i płatność”.

6. KLIENT powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju.

W razie zastrzeżeń KLIENT może żądać od podmiotu wykonującego dostawę (firmy kurierskiej

lub operatora pocztowego) sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.

§ 6. CENY PRODUKTÓW

1. Ceny produktów oferowanych przez SKLEP:

a) zawierają podatek VAT;

b) podawane są w złotych polskich;

c) nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę produktu oraz koszty dostawy jest

podawana w serwisie transakcyjnym po wyborze przez KLIENTA formy dostawy zamówionego

produktu oraz wyboru sposobu płatności.

§ 7. WARUNKI REKLAMACJI

1. SPRZEDAWCA ma obowiązek dostarczenia KLIENTOWI produktu bez wad. W razie jednak

dostarczenia produktu wadliwego stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. SPRZEDAWCA odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, zgodnie z

obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z

2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24

czerwca 2014r., poz. 827). W szczególności SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi

za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KLIENTA lub wynikły z

przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

3. Reklamacje należy składać u SPRZEDAWCY w dowolny sposób wybrany przez KLIENTA, w tym

za pośrednictwem e-maila: na adres  Kielce 25-112 ul. Wapiennikowa 6  lub  W celu złożenia reklamacji KLIENT może także skorzystać z formularza

przygotowanego przez SPRZEDAWCĘ

Skorzystanie przez KLIENTA z tego formularza nie jest obowiązkowe, jednak może usprawnić i

przyspieszyć przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez KLIENTA. O

sposobie jej rozpatrzenia KLIENT zostanie poinformowany przez SPRZEDAWCĘ.

5. Zwroty oraz reklamacje należy odesłać WYŁĄCZNIE pod wskazany poniżej adres:

Kielce 25-112 ul. Wapiennikowa 6  z informacją dotyczącą reklamacji lub zwrotu

6. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie stosownie do woli KLIENTA

naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. SPRZEDAWCA może odmówić

zadośćuczynienia żądaniu KLIENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy

wadliwej w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim

możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych

kosztów.

7. Jeżeli usunięcie wady przez wymianę lub naprawę, o których mowa w ust. 6 okażą się

niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby

nadmiernych kosztów, wówczas SPRZEDAWCA w uzgodnieniu z KLIENTEM, zwróci KLIENTOWI

równowartość ceny produktu lub obniży cenę albo też, za zgodą KLIENTA, zaoferuje mu inne,

dostępne w SKLEPIE produkty do wyboru.

8. SPRZEDAWCA informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego

wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym

(wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu

dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem

unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej

definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej,

reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają

zastosowania.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U.2014.827 z późn. zm.), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu KONSUMENTOWI lub

wskazanej przez niego osobie trzeciej, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to umów w których

przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia oraz innych umów, o których mowa w art. 38 powołanej ustawy.

2. KONSUMENTEM jest KLIENT będący osobę fizyczną, który dokonuje zakupu w SKLEPIE,

niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. KONSUMENT może odstąpić od umowy, przez złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o

odstąpieniu od umowy w dowolny wybrany przez KONSUMENTA sposób. Oświadczenie

można także złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór

oświadczenia wraz z poczuciem o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy

przesyłany jest również KLIENTOWI w formie elektronicznej lub papierowej wraz z każdym

Zamówieniem kierowanym do KONSUMENTA.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez KONSUMENTA, umowę uważa się za

niezawartą. Jeżeli KONSUMENTA złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim

SPRZEDAWCA przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy

zwróci KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia

rzeczy do KONSUMENTA.

6. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże

się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli SPRZEDAWCA nie zaproponował, że sam odbierze towar od KONSUMENTA, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania

towaru z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez SKLEP, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu

KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie

upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od

dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze

towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Bezpośredni koszt zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi KONSUMENT.

11. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tekst pierwotny:

Dz.U.2014.827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na

odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI, między innymi w odniesieniu do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12. Towar podlegający zwrotowi musi znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana

była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 9. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

SKLEP dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych w następujących przypadkach:

a) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na

nowy, od daty uznania reklamacji.

b) skutecznego odstąpienia od umowy przez KLIENTA, od daty skutecznego odstąpienia od

umowy,

§ 10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest firma Flores Mad sp.z.o.o

2. Użytkownik wyraża zgodę na:

na przetwarzanie danych osobowych

na wysyłkę informacji handlowych

 na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego                                                                                                                                   

3. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych

osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach

przetwarzania danych i ich usunięcia.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie  przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza

Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca

2014r., poz. 827).